Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. BESZÁMOLÓK 

2019  

Beszámoló a Nagykanizsai Városvédő Egyesület 2019. évi munkájáról


Tisztelt Közgyűlés !


Az elnökség az egyesület elmúlt évi munkájáról és a legfontosabb feladatok végrehajtásáról a tagság részére az alábbi tájékoztatást adja:
Munkánkat a közgyűlés által elfogadott feladatterv alapján, az Elnökség közvetlen irányítása mellett végeztük. Az egyesület a kitűzött feladatok döntő részét az elmúlt év során is eredményesen megoldotta. Céljainkat a korábbi évekhez hasonlóan takarékos és következetes pénzügyi gazdálkodás mellett valósítottuk meg. Büszkén mondhatjuk ki azt, hogy egyesületünk újkori alapítása óta eltelt 31. év után is még él és az alapítók szándékának megfelelően igyekszik működni a lényegen megváltozott körülmények ellenére.
Az elmúlt esztendőben az egyesület céljainak eléréséhez szükséges társadalmi és anyagi támogatásnak és korábban felhalmozott tartalékainknak köszönhetően maradéktalanul eleget tudtunk tenni vállalt kötelezettségeinknek.
Örömmel jelenthetem ki, hogy a korábban sokszor szorgalmazott fiatalok egyesületi munkába történő erőteljesebb bevonása nemcsak szándék, hanem elsősorban Horváth Gábor tanár úr személyes szerepvállalása mellett valósággá vált. De hasonlóan biztató eredményekről számolhatunk be a Thúry György Múzeum, a Halis István Városi Könyvtár, valamint az Inkubátorházzal való együttműködés során tapasztaltakról is. Ugyanakkor új lehetőséget teremtett az év második felében Sólyomvári Géza tagtársunk által megszervezett un. ZÖLD FRAKCIÓ is, amely jelentősebb egyesületi létszámbővüléssel is járt.
Összességében bátran kijelenthetjük, hogy kapcsolatunk élőbbé és erősebbé lett az ifjúság irányába. Ugyanakkor kétségtelen tény továbbra is az, hogy egyesületünk taglétszáma még mindig öregedő, a nyugdíjasok száma növekvő, ebből adódóan az egyéni támogatások összegszerűsége csökkenő, ezért a gazdálkodásunk tartós egyensúlyi feltételeinek megteremtése érdekében is ezen a jövőben feltétlenül javítani szükséges.

Röviden a legfontosabb feladatok teljesítéséről:
1./ Az egyesület az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a városrendezési szempontból frekventált területek rendezésére vonatkozó hosszabbtávú elképzelések szakmai előkészítői munkájára, tervegyeztetéseire, a szervezett lakossági fórumokon való részvételre.
Továbbra is kiválónak minősíthető elmúlt évi együttműködésünk a polgármesteri hivatal kabinet-iroda vezetésével, dolgozóival, valamint az inkubátorházzal. Törekedtünk arra is, hogy tagjaink lehetőleg széleskörűen kapcsolódjanak be és segítsék a városban működő azon civil és önkormányzati kezdeményezéseket, amelyek érintik az egyesület alapító okiratában meghatározott célkitűzéseket.
2./ Egyesületünk erőforrások hiányában új helytörténeti kutatási anyag kiadására az elmúlt esztendőben nem vállalkozott. Felmerült az igény a kiadványok egy részének folyamatos frissítésére, illetve teljes körű digitalizációjára, annak internetes elérhetőségének biztosítására. Ezt a munkát Kardos Feri tagtársunk koordinálja.
S ha már itt tartunk, akkor meg kell említeni, hogy az elmúlt évben Feri barátunk lelkes munkája nyomán folytatódott a temetői séták sora. Két alkalommal szerveztünk tematikus temetői sétát az érdeklődők részére. (Írók - költők, bírók – ügyészek, tanárok … sírjainál)
3./ A 2019- es esztendő egyesületünk életében az emléktáblák állításának éve is volt.
a./ Tavasszal Dr. Ördögh Ferenc tanár, Állami díjas nyelvész, az MTA doktora, Zala megye és Nagykanizsa díszpolgára néhai lakóháza falán, a Csengery u. 31. ház falán helyeztünk el egy márvány emléktáblát rövid megemlékező ünnepség keretében.
b./ Május hóban került sor a Cserháti S. tornacsarnokban az országos ifjúsági vívó bajnokságra, melynek keretében a VIVERE Alapítvánnyal, valamint a MÁV Vívó Szakosztályával közösen márvány emléktáblát állítottunk a helyi vívók nagymesterének Szabó János katonai vívómesternek katonai tiszteletadás mellett. Az emléktábla ezt követően az Ady E. u. 1. szám alatti néhai vívóterem külső falára került.
c./ Az végén december hóban Cseke Ferenc tanár úr, helytörténész, szakíró, egyesületünk alapító tagja, a Honismereti Füzetek megálmodója részére állítottunk márvány emléktáblát néhai lakóháza, a Kossuth tér 14. falán elhelyezve. Az avató ünnepségen a tanár úr középiskolája, a Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola diákjai szép műsort adtak.
4./ Évközben egyedi megkeresésekre továbbra is örömmel támogattunk minden honismereti témájú rendezvényt lehetőségeink keretein belül. Ez elsősorban a felkészülést és a díjazást segítő kiadványaink térítésmentes biztosításában öltött testet.
5./Részt vettünk a Thúry György Emlékév programjában kétféle módon.
a./ A Thúry György Múzeummal, a Szuperinfóval játékos vetélkedőt hirdettünk a lapban. A legjobb 3 megfejtő - sorsolás után – helytörténeti könyvcsomagot kapott. Nemcsak diákok, több felnőtt is bekapcsolódott a levelezős játékba. Horváth Franciska történész – muzeológus nagy segítségünkre volt a kérdések összeállításában és az elbírálásban.
b./Egy nagyszabású, közel 1 millió Ft összegű pályázati igénnyel fordultunk az önkormányzat kulturális bizottságához, 10 %-os önrész mellett. A komplex program a Thúry György emlékév alkalmával helytörténeti előadássorozatot, helyszíni bejárásokat, túrákat, várpalotai kirándulást, szellemi vetélkedőt, vívásbemutatást-oktatást, illetve több közös nyilvános programot tervezett a Thúry György Hagyományőrző Egyesülettel. A bizottság a pályázatot mindössze 50.000 Ft összegben támogatta. Ennek ellenére november-és december hónapban négy alkalommal szerveztünk – az eredeti programcsomagból kiszakítva – szabadegyetemi előadást középiskolások részére. Ezt a Thúry György Múzeummal, és a Thúry Vitézlő Oskolával együttműködve szerveztük. Helyet a Batthyány Lajos Gimnázium biztosított. A rendezvény koordinátora Horváth Gábor elnökségi tagunk volt, aki maga is nagysikerű előadást tartott az Oszmán Birodalom katonai-hatalmi rendszeréről. A rendezvény összességében sikeres volt, hisz az otthont adó gimnázium tanulói mellett a Mező Ferenc Gimnázium, a Thúry Gy. Szakközépiskola és a Piarista iskola diákjai is szép számmal megjelentek tanáraik vezetésével.
6./ Még az év elején a Thúry György Múzeummal és a Nagykanizsai Szuperinfóval együttműködve Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila díjas költő születésének 70. évfordulója alakalmából vetélkedőt hirdettünk a költő életének nagykanizsai vonatkozásairól. Különösen a fiatalok részéről tapasztaltunk nagy érdeklődést. E feladatokat Papp Ferenc alelnökünk koordinálta.
7./ Továbbra is együttműködésre törekedtünk az Együtt Kiskanizsáért és a Miklósfai Városszépítő Egyesülettel a városrészben szervezett közösségi programok megvalósításában. Horváth Jánosnéval konstruktív a kapcsolatunk. Részt vettünk a az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a múzeum közös rendezvényén, ahol három korábbi kiskanizsai kiadványról is megemlékeztek. Egyesületünk részéről Papp Ferenc méltatta és megköszönte a kiskanizsai helytörténeti munkát, a publikációs tevékenységet.
8./ Az önkormányzat városfejlesztési szakbizottságával próbáltuk kiterjeszteni, hogy a központi városképi szempontból meghatározó épületek felújításának támogatása mellett a többi városrész meghatározó épületei is kapjanak önkormányzati költségvetési támogatást, pályázati úton. Javulhatott a városkép, ugyanakkor a városközpont frekventált területein még sok tennivalót látunk. Elég ha csak végigsétálunk a Fő utca északi oldalán és elhaladunk az üresen tátongó, lepusztult üzletsor mellett. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a Vasemberház árkádjai elhanyagolt, takarítatlan, omló vakolatú látványt nyújtanak. Nagy a kontraszt a kialakított sétáló utca mellett.
9./ Nagy elődeink, elsősorban Cseke Ferenc nyomdokait követve fontosnak tartjuk a természeti és épített környezeti értékek megismertetését a város diákjaival. Ennek érdekében az elmúlt évben is együttműködési és támogatási szerződést kötöttünk. A támogatási szerződést azonban a korábbiaktól eltérően nem a KLIKK-kel, hanem a Természetjáró Egyesülettel kötöttük. Támogatásunkkal a várost és környékét teljesítménytúrákon, a hagyományos Kőrösi Emléktúrán több mint száz tanuló ismerhette meg és hétvégenként a Zala Megyei Természetbarát Szövetséggel, Kiss László vezetésével rendszeres túrákon vehettek részt. Ehhez 30.000,-Ft anyagi támogatást biztosítottunk. Ezt szeretnénk lehetőségeinkhez képest ez évben is fenntartani ehhez kérem a tagság támogatását.
10./ Egyesületünk az Inkubátorház és a Totál Tender Team Kft jóvoltából önálló Facebook honlapot indított, ahol tagjaink és az érdeklődök könnyebben tájékozódhatnak munkánkról, az aktualitásokról.
11./ Ebben az évben is segítettük a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, és vezetője Büki Pálné munkáját.
12./ Papp Ferenc alelnökünk szervezésében folytattuk a jubileumi születésnapi köszöntők sorát. 2019-ben négy kanizsai jeles személyiség munkásságát méltattuk a városi médiumok nyilvánossága előtt. Alelnökünk munkáját a tagság nyilvánossága előtt köszönöm meg.
12./ A Város és Faluvédők Szövetségének, azaz a Hungária Nostrának éves országos közgyűlésére 2019 évben Debrecenben került sor melyen egyesületünk négy fővel képviseltette magát. Ebben az esztendőben sajnos a találkozó Kiskunhalasra tervezett programja a járvány miatt elmarad.
13./ Az elkészült kiadványok értékesítése továbbra is a Tourinform Irodában, és a múzeum épületében történik. Sajnálatosan a Deák téri könyvesház segítségére a jövőben nem számíthatunk annak bezárása miatt.
2019-ben terveztük, de nem sikerült megvalósítani:
a./ A testvérvárosi kapcsolatok további kiszélesítése (Kovászna, Ptuj, Kazanlak ..)
b./ Lovrencsics Lajos emlékérem kiadása (anyagiak hiányában)
Egyéb feladatok elvégzése:
a/ Egyesületünk eleget tett a NAV, az ügyészség és a KSH felé adatszolgáltatási kötelmének.
b./ Az egyesület könyvviteli feladatainak ellátását megbízási szerződés keretében biztosítottuk. Könyvelőnk Szommer Tímea.
Beszámoló az Egyesület 2019. évi pénzügyi gazdálkodásáról:
Az Egyesület bevétele 2019. évben összesen: 204 eFt volt az alábbi részletezésben:
• önkormányzati pályázati céltámogatás 50 eFt
• SZJA 1 %-támogatás 21 eFt
• tagdíjbevétel 24 eFt
• kiadványértékesítés bevétele 109 eFt
. egyéb pénzforgalmi műveletek bevételei - eFt

Az Egyesület kiadása 2019. évben összesen: 464 e Ft volt az alábbiak szerint:
• Thúry György emlékév előadássorozatára 50 eFt
• Kanizsa Kulturális Egyesület céltámogatása 30 eFt
• márvány emléktáblák készítése , felszerelése, koszorútartók elh. 104 eFt
• Hungaria Nostra regisztrációs és kiküldetési ktg 78 eFt
• Jubileumi ünnepségek során átadott rendezvényi virágcsokrokra,
koszorúkra összesen: 32 eFt
• Egyéb működést segítő irodai anyagbeszerzésre, kiküldetési ,-posta és bankköltségre együttesen: 170 eFt

A bevételek és kiadások különbözete: - 260 eFt
Záróvagyona: 2019. december 31-én: 3.495 eFt

ZÁRÓVAGYON (2019.12.31) összetétele:
MKB érték-papírállomány együttesen: 3.220 eFt
Pénzeszközállomány: 275 eFt

Meg kell azt is említeni, hogy évközben az egyesületnek likviditási gondjai is voltak, mely a bevételek és kiadások ütemtelen keletkezéséből adódott. Ezt tagtársunk Juhász Katalintól felvett kamatmentes tagi kölcsönnel hidaltuk át, melyet természetesen a számviteli nyilvántartásainkban is feltüntettünk. Részére a teljes tagi kölcsön összegét, kamatmentes kölcsönként hiánytalanul visszafizettük.
A vezető tisztségviselők és az egyesületi munkában résztvevők munkájukat térítés nélkül, társadalmi munkában végezték.
Tájékoztató a 2019. évi SZJA felajánlás és önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Minden tagtársunk számára közismert, hogy a civil törvényben foglaltak és a fennálló hatályos jogi szabályozás alapján a személyi jövedelemadó felajánlásokból származó egyesületünk részére befizetett támogatások felhasználásáról évenként kötelesek vagyunk elszámolni. E kötelezettségnek ezúton teszünk eleget az alábbiak szerint:
Az Önkormányzattól A Thúry emlékévhez kapott 50.000 Ft támogatást célirányosan november-december hónapban felhasználtuk, a támogatás összegéről a megkötött megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen elszámoltunk.
A 2019. évben az SZJA támogatás összesen: 20.828,- , melyet az emléktáblák készítésére fordítottunk.
A beszámolót a Felügyelő bizottság áttekintette és a közgyűlés számára elfogadásra javasolta.
Határozati javaslat:
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése az egyesület 2019. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 2019. évi pénzügyi és vagyoni beszámolóját , a kiegészítő melléklettel együtt - figyelembe véve a felügyelő bizottság jelentését is - elfogadja.
Megbízza az Elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy a beszámoló a jogszabályban foglaltak szerinti mellékletekkel együtt a hatályos törvényi szabályozásban foglalt szervek részére határidőben megküldésre kerüljön.
Határidő: 2020.05.31.
Felelős: Cserti Tibor elnök

Javaslat a 2020. évi feladatokra:
Tisztelt Közgyűlés !
Sajnos a világjárvány egyesületünk életére is negatívan hat. Közösségi programot csak visszafogottan, az egészségügyi szabályok fokozott figyelembevétele mellett javasolunk.
Mindaddig míg a korlátozó intézkedések életben maradnak, addig főleg az otthon végezhető, internet alapú szellemi tevékenységet helyezzük előtérbe.
Elsősorban a gyermekek , fiatalok otthoni bezártságát enyhítendő az általános, illetve középiskolások részére Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója alkalmából háromfordulós kvízjátékot hirdettünk a Thúry György Múzeummal és a Kanizsa Újsággal közösen. Az óvodások részére gyermekrajz, illetve színező versenyt szerveztünk a városi épületek, terek ,szobrok, parkok megörökítésére. Az alkotásokat a facebook oldalra küldhették be a pályázók.
Mindkét verseny sikeres és eredményes volt . Részletesen a múzeum, illetve az egyesület internetes oldalán megtekinthetőek a versenyek részletes beszámolói.
További javasolt feladatok:
1. / A helytörténeti kutatómunka további elősegítése.
2 ./A kutatómunka eredményeinek és egyéb helyi kiadványok megjelenésének támogatása. A Nagykanizsai Honismereti füzetek sorozatban megjelentetjük Horváth Tamás: Trianonról 100 év múltán c. dolgozatát.
Tervezzük a korábbi évekhez hasonlóan az oktatási intézmények részére a térítésmentes kiadvány-biztosítást és a helytörténeti témájú versenyek természetbeni díjazását.
Javaslom, hogy a közgyűlés továbbra is az elnökséget hatalmazza fel a kiadványok megjelentetésének és gondozásának feladatára.
3./ A város önkormányzati és közéleti tevékenységében való aktív részvétel az alapító okiratban foglalt feladatköröknek megfelelően.
4./ A város és környezete történelmi múltjának, hagyományainak , épített és természeti értékeinek megismertetése a lehető legszélesebb körben ,elsősorban a fiatalok körében. Ez évben kiemelt támogatást kívánunk adni az Országos Kőrösi Emléktúra megszervezéséhez és lebonyolításához.
5./ Az egyesületünk által eddig létrehozott emlékművek megóvásában aktívan szerepet vállalunk. Az Aradi Vértanúk emlékművénél az önkormányzattal közösen szervezett megemlékezésen részt veszünk.
Építünk a „Zöld Frakció” aktív szerepvállalására, kezdeményezőkészségére.
6./ Folytatjuk a köztiszteletben álló közéleti személyek jubileumi évfordulós köszöntését, alelnökünk koordinálásával.
7./ Továbbra is szervezünk tematikus temetői sétákat Kardos Ferenc tagtársunk szakértő közreműködésével.
8 ./Nagykanizsa testvérvárosaival keressük az együttműködés lehetőségét.
9./ Az egyesület működési feltételeinek javítása céljából pályázatot nyújtunk be, amennyiben lesz ilyen kiírás. Ha célszerű és indokolt, akkor e munkához külső vállalkozó bevonását is tervezzük, de csak sikerdíjas szerződés keretében.

Javaslat a 2020. évi költségvetésre:
a./ Tervezett bevételek:
• önkormányzati támogatás: 200 eFt
• vállalkozások részéről nyújtott támogatás 50 eFt
• SZJA 1 %-támogatás 200 eFt
• tagdíjbevétel 25 eFt
• Egyesületi kiadványokból-bevétel 110 eFt
• kamatbevétel és árfolyamnyereség együttesen 15 eFt
együttesen: 600,- eFt
b./ Tervezett kiadások:
• helytörténeti kutatásokra, konferenciák, tapasztalatcserék szervezésére, támogatására 50 eFt
• városismereti, helytörténeti kiadványokra, ismertetőkre 250 eFt
. óvodáskorúak home rajz és szinező versenyére 50 eFt
• egyéb környezetvédelmi, műemlékvédelmi és ismeretterjesztési fel.. 10 eFt
• Zöldterület-fejlesztési- környezetvédelmi programok szervezésére: 20 eFt
• Országos konferencián való részvétel költségeire: 50 eFt
• szövetségi tagdíj 20 eFt
• bankköltség , adm. ktg. kamat 20 eFt
• egyéb hirdetésre, koszorúkra, egyéb rendezvényi ktg. 80 eFt
• egyéb működési ktg. 50 eFt
együttesen: 600 eFt

Határozati javaslat:
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése a 2020. évre kitűzött feladatokat, valamint az Egyesület 2020. évi költségvetési tervét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Nagykanizsa, 2020. május 28.

Cserti Tibor
elnök

2018