Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.2021. évi Közgyűlés

J  E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:  2020. május 26-án   Nagykanizsa, Hevesi úti Szolgáltatóház klubkönyvtár   
Tárgy:  A Nagykanizsai Városvédő Egyesület éves közgyűlése
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti  ív szerint

Napirendek:
                 1./  Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről.
                             Előadó: Cserti  Tibor elnök
                 2./  Beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról 
                          Előadó: Cserti Tibor elnök
                        Tima Sándor  felügyelő biz. elnöke
                 3./  Javaslatok a 2021. évi feladatokra és a 2021. évi költségvetés elfogadása
                 4./  Alelnök választás
                 5./  Egyebek

Cserti Tibor elnök a közgyűlést megnyitja, üdvözli a megjelenteket. Az elnök a felügyelő  bizottság közreműködésével – a  jelenléti ív alapján  - megállapítja, hogy az egyesület határozatképes. Javaslatot tett a levezető elnök személyére: Papp Ferenc, továbbá javaslatot tett a jkv. vezetőjére és hitelesítőire. Jkv. vezetőjének Juhász Katalint , hitelesítőknek  Mihovics Zoltánt  és     Kiss Györgyöt javasolta.
Javaslatot tett a közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalására a meghívóban feltüntetetteknek megfelelően és sorrendiségben.
                  A közgyűlés a javaslatokat elfogadva az alábbi határozatokat hozta:
  
1/2021. évi közgyűlési határozat:
A közgyűlés a javaslatnak megfelelően a levezető elnöknek Papp Ferencet 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül, jegyzőkönyvvezetőnek Juhász Katalint 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, hitelesítőknek Mihovics Zoltánt és Kiss Györgyöt   2 tartózkodással , ellenszavazat nélkül megválasztotta.

2/2021. évi közgyűlési határozat:
Az elnök indítványozta az 1-3 napirendi pontok összevont tárgyalását mellyel a közgyűlés egyetértett.
A közgyűlés egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –elfogadta a fenti napirendi pontokat.

Ezt követően sor került a napirendi pontok megtárgyalására.
1./ Az egyesület elnöke részletes tájékoztatást adott a közgyűlés részére az egyesület által végzett elmúlt évi szakmai munkáról, kiemelve az elmúlt év legfontosabb eseményeiről és eredményeiről. Részletes tájékoztatást adott az egyesület pénzügyi helyzetéről, az éves bevételek és kiadások alakulásáról. Részletesen ismertette az éves pénzügyi beszámoló tervezetét, valamint a vagyoni helyzet változását ( A beszámoló a jelen jkv. mellékletét képezi !)
Ezt követően Tima Sándor a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést a bizottság tevékenységéről és a beszámolóval kapcsolatos megállapításokról. A bizottság elnöke a beszámoló  előterjesztés szerinti elfogadását javasolta. 
A közgyűlés meghallgatta a beszámolókat és ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2021. évi közgyülési határozat
a/ A Nagykanizsai  Városvédő Egyesület Közgyűlése az egyesület  2020. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót,    valamint a számviteli törvény szerinti  egyéb szervezetek      közhasznú egyszerűsített  2020. évi  pénzügyi és vagyoni  beszámolóját , a kiegészítő melléklettel együtt  - figyelembe véve a felügyelő bizottság jelentését is -  :  876 eFt bevétellel, 631,- eFt kiadással, 245,- eFt eredménnyel,  a vagyonkimutatást  3.761,- eFt záró egyenleggel tudomásul vette , elfogadta.
b./ A  Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése tudomásul vette az SZJA támogatásból származó 2020. évi   26.997,-Ft támogatás teljes  összegű célirányos  felhasználását.
Megbízza az Elnököt, hogy gondoskodjon a jelentés jogszabályban foglaltak szerinti mellékletekkel együtt  a hatályos törvényi szabályozásban foglaltak részére megküldéséről. 

Határidő: 2021.05.31.
Felelős: Cserti Tibor elnök 


Ezt követően a levezető elnök a 3.  napirendi pont keretében javaslatot tett a 2021. évre tervezett  feladatokra  és az elnökség által  reálisnak ítélt  pénzügyi tervre  Sajnos a világjárvány egyesületünk életére is negatívan hat. Közösségi programot csak visszafogottan, az egészségügyi szabályok fokozott figyelembevétele mellett javasolunk. Mindaddig míg a korlátozó intézkedések életben maradnak, addig főleg az otthon végezhető, internet alapú  szellemi tevékenységet helyezzük előtérbe, de a nyitásnak megfelelő ütemben javasoljuk a korábbi gyakorlatunknak megfelelő egyesületi munkavégzést. 
Kiemelt feladatok:
1. / A helytörténeti kutatómunka további elősegítése.
2 ./A kutatómunka eredményeinek és egyéb helyi kiadványok megjelenésének támogatása. A Nagykanizsai Honismereti füzetek sorozatban tervezünk emléket állítani  a nagykanizsai zsidóság történetének és temetői síremlékeinek.
Tervezzük a korábbi évekhez hasonlóan az oktatási intézmények részére a térítésmentes kiadvány-biztosítást és a helytörténeti témájú versenyek természetbeni díjazását.
Javaslom, hogy a közgyűlés továbbra is  az elnökséget hatalmazza    fel a kiadványok megjelentetésének és gondozásának feladatára.
3./ A  város  önkormányzati és közéleti tevékenységében  való aktív részvétel az alapító okiratban foglalt feladatköröknek megfelelően.
4./ A   város és környezete  történelmi múltjának, hagyományainak , épített és  természeti  értékeinek megismertetése a lehető legszélesebb körben ,elsősorban a fiatalok körében. Ez évben kiemelt támogatást kívánunk adni az Országos  Kőrösi Emléktúra megszervezéséhez és lebonyolításához.
5./ Az egyesületünk által   eddig létrehozott emlékművek megóvásában aktívan szerepet vállalunk. A 125 éves Sétakert megújítási folyamatában a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. felkérésére   részt vállaltunk az előkészítő munkacsoportban és vállaltuk a Keleti bejárati főkapu oszlopainak felújítását. Természetesen építünk a „Zöld Frakció” aktív szerepvállalására, kezdeményezőkészségére.
6./ Folytatjuk a köztiszteletben álló közéleti személyek jubileumi évfordulós köszöntését, alelnökünk koordinálásával.
7./ Továbbra is szervezünk   tematikus temetői sétákat Kardos Ferenc tagtársunk szakértő közreműködésével.
8 ./Nagykanizsa testvérvárosaival  keressük az együttműködés lehetőségét.
9./ Az egyesület működési feltételeinek javítása céljából ismét pályázatot nyújtunk be, amennyiben lesz ilyen kiírás. Ha célszerű és indokolt, akkor  e munkához külső vállalkozó bevonását is tervezzük, de csak sikerdíjas szerződés keretében.
10./ Alelnökünk javaslatára megemlékezünk néhai alapító elnökünk, Lovrencsics Lajos 90. születésnapjáról és emléktáblájánál koszorút helyezünk el.
11./ Amennyiben a város vezetése nyitott egy városra jellemző,  a KOLODKO ART által megalkotott „ miniszobor”  befogadására, úgy javaslom  vállalni annak koordinálását és anyagi támogatását is. E munkát Mihovics Zoltán barátunk szívügyének tekinti.

Javaslat a 2021. évi költségvetésre:
a./ Tervezett bevételek:
•         önkormányzati  támogatás:                                                200   eFt
.       pályázati támogatás működésre, eszközbeszerzésre        250   eFt
•        vállalkozások részéről nyújtott támogatás                            50   eFt
•        SZJA 1 %-támogatás                                                         200   eFt
•        tagdíjbevétel                                                                         25   eFt
• Egyesületi kiadványokból-bevétel                                        50  eFt
•        kamatbevétel és árfolyamnyereség együttesen                         25   eFt
                                                  együttesen:                                              800  eFt
b./ Tervezett kiadások:
•        helytörténeti  kutatásokra, konferenciák,
tapasztalatcserék  szervezésére, támogatására                                50  eFt
•        városismereti, helytörténeti  kiadványokra, ismertetőkre          250  eFt
.      eszközbeszerzésre    (fénymásoló,  …… )                                     150  eFt                    
•        egyéb környezetvédelmi, műemlékvédelmi és
ismeretterjesztési fel..                                                                       10  eFt 
• Zöldterület-fejlesztési- környezetvédelmi
programok szervezésére:                                                           50  eFt
• Országos konferencián való részvétel költségeire:                           50  eFt
•        szövetségi tagdíj                                                                            20  eFt
•        bankköltség , adm. ktg. kamat                                                       20  eFt
•         egyéb hirdetésre, koszorúkra, egyéb  rendezvényi ktg.                80  eFt
•        egyéb működési ktg.                                                                    120  eFt
                                                                                  együttesen:                  800  eFt
A közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2021. évi közgyülési határozat

A közgyűlés a 2021. évi  legfontosabb  feladatokat az előterjesztésnek megfelelően állapítja meg. Az éves költségvetést 800,- eFt bevételi és 800,- eFt összegű kiadási előirányzattal  határozza meg az előterjesztésben foglalt, elnökség által beterjesztett feladat-, és költségtervi  részletezésnek megfelelően. A közgyűlés a kiadványok megjelentetésével kapcsolatos feladatok előkészítésére és lebonyolítására az elnökséget bízza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Cserti Tibor elnök
A 4./ napirendi pont keretében: az elnök ismertette, hogy Papp Ferenc alelnökünk kérése az a közgyűlés felé, hogy - elnökségi tagsági pozíciójának megtartása mellett -  mentse fel e megbízatása alól.  Lemondásának elfogadását eddig végzett kiváló munkájának elismerése mellett javasolja a közgyűlésnek oly módon, hogy egyúttal helyére Horváth Gábor elnökségi tagot válassza. 
A közgyülés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
5/2021. évi közgyűlési határozat: 
Papp Ferenc alelnök lemondását a közgyűlés eddig végzett munkáját megköszönve elfogadta, helyére Horváth Gábor elnökségi tagot  alelnöknek megválasztotta. 
Az egyebek napirendi pont keretében:
Balogh László polgármester felszólalásában hangsúlyozta, hogy büszke arra, hogy szinte alapítása óta tagja az egyesületnek és kiemelte, hogy csak ilyen civil közösségek működése teremthet  az országból hazát, a városból otthont. Nincs jobb, vagy baloldali hazaszeretet, csak a lakóhelyért, otthonunkért aggódó tenni akarás. Ezért fontos, hogy megbeszéljük a mindenkori gondokat, problémákat, de fokozottan egymás tisztelete és szeretete mellett. Ígéretet tett az egyesület céljainak további lehetséges támogatására, ezen belül a honismereti kiadványok sorának gyarapítására. A KOLODKO ART „mini szobor” telepítésével egyetért, azt támogatja, de a jelenlegi önkormányzati források erre csak korlátozott feltételeket szabnak. A Sétakert felújítását kívánatosnak tartja, személy szerint egy padot már fel is ajánlott. Fontos, hogy legyenek olyan közös céljaink, melyet a városlakók többsége támogat. Ennek érdekében kérte az egyesület tagjait is, hogy lehetőleg segítsék, hogy  a gyűlölet ne fokozódjon, helyette inkább a szeretet nyerjen teret. 
Sólyomvári Géza tagtársunk előterjesztése kapcsán:  a „Zöld Fórum”  vállalta, hogy az általuk kidolgozott, illetve folyamatosan karbantartott feladattervi javaslat alapján a város meglévő zöldterületeinek javítására, illetve az újonnan tervezett fejlesztések szakmai előkészítő módszertanára vonatkozóan egyeztetéseket kezdeményeznek a város polgármesterével, illetve e területek fenntartásáért, gondozásáért felelősökkel.   Egyúttal feladatul szabta, hogy a tárgyalás során az elnök  lehetőleg érje el azt, hogy az egyesület „állandó szakmai egyeztető státuszt” kapjon a városi közterületi fejlesztések, felújítások előkészítése kapcsán. Tagtársunk kifogásolta a Sétatér szakszerűtlen, szakmailag nagyrészt előkészítetlen  felújítási szándékát, az Erzsébet tér északi térfalának állapotát.  A „Zöldváros szlogen mellett” a gyakorlati megvalósítás a városi térrekonstrukciók keretén belül nem a zöldfelületek növelését, hanem a betonfelületek növelését eredményezi, ami a klímaváltozás miatt sem kívánatos- a beruházási költségek lényeges növekedéséről nem is beszélve. A Széchenyi tér felújítási program tartalma nem került nyílvánosságra, csak a 391 millió Ft-os bekerülési költsége. Az utcabútorok telepítése is szerinte átgondolatlan.(pl. padok … ) Feltétlenül indokolt lenne a Zsinagóga felújítása.
György Pál tagtársunk felvetette a városi közlekedési rendszer szabályozása finomítását, esetenkénti újragondolását. Ezen belül kiemelt figyelmet javasolt fordítani a  környezeti zaj és légszennyezettség csökkentésére, a belterületi utak mielőbbi tehermentesítésének szükségességére, az átmenő fogalom sebességének mérséklésére.(pl. Dózsa Gy. út ) Felvetette, hogy célszerű lenne a Volán és helyijárati autóbuszok tankolását nem a jelenlegi Virág Benedek utcában fenntartani, hanem indokoltabb lenne a városközponti pályaudvar melletti helyen, pl. az ott jelenleg nem működő benzinkúton megoldani. Ehhez akár önkormányzati közreműködést és egyszeri anyagi támogatást is javasolt. 
Tima Sándor jelezte, hogy a város Russay Olivérről elnevezett Sportcsarnok táblája lekerült az épületről és a közelmúltban már csak „Cserháti Csarnokként” említi nemcsak a köznyelv, hanem média is. Ez méltatlan Russay Olivér emlékéhez, főleg a város tenisz- és kosárlabda múltjához, jelenéhez.
Göndör István tag jelezte, hogy indokolt lenne a város polgármesteri hivatalának és a város bírósági elhelyezésének különválasztása, oly módon, hogy ez egyúttal együtt járjon  az Erzsébet tér északi térfalának rendezésével is. Ehhez nyilván kormányzati támogatás szükséges.
Kardos Ferenc jelezte, hogy a temetői séták folytatását természetesen továbbra is vállalja. Kérte az egyesület új alelnökét, hogy segítsen abban, hogy diákok bevonásával azon sírok rendbetétele is megtörténjen, akiknél már örökös nem található, de az elhunyt városi szempontból jelentős közéleti személy volt.  Felvetette továbbá, hogy a városi intézmények jelentős részénél még mindig sok probléma,  akadály mutatkozik a mozgáskorlátozottak részére. Jelezte, hogy az egyesületről szóló alapdokumentumok, információk, hírek továbbra is gondozásra kerülnek a NAGYKAR-on belül. Ehhez rendszeres anyagot kér. Javasolta, hogy igény szerint működjünk közre abban, hogy a palini városrész  néhai plébánosa: „Vince atya” részére a hozzátartozó családtagok és a településrész közössége méltó emléket állítson a korpavári temetőben.
Az elnök a tagság részére megköszönte a részvételt és aktivitást, a közgyűlés munkáját lezárta.
                                                                  K.m.f.

             Juhász Katalin                             Mihovics Zoltán                Kiss György 
                 jkv. vez.                                          jkv. hit.                                                              jkv. hit.